Showing all 2 results

Bu lông

Bu lông hay còn được viết là bulong, boulon. Đây là một trong những sản phẩm cơ khí được sử